گیاه Dicksonia antarctica

Dicksonia antarctica
-
1
Labill.
Tree Fern
1
Dicksoniaceae

عکس

9
4
همیشه سبز
سرخس
کند
بله
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
-
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

برگ
ساقه

سایر موارد استفاده

تثبیت خاک