گیاه Diospyros lotus

Diospyros lotus
خرمندی، کلهو، ارب
1
L.
Date Plum
5
Ebenaceae

عکس

9
6
خزان کننده
درخت
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
تب بر

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

پایه (قلمه)
چوب