گیاه Diospyros virginiana

Diospyros virginiana
خرمالوی آمریکایی
1
L.
American Persimmon
5
Ebenaceae

عکس

20
0
خزان کننده
درخت
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
حشرات، باد
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

زگیل
ضد اسکوربوت
قابض

استفاده خوراکی

جایگزین قهوه
چای
روغن
شیرین کننده
میوه

سایر موارد استفاده

تثبیت خاک
چوب