گیاه Dirca palustris

Dirca palustris
-
2
L.
Leather Wood
0
Thymelaeaceae

عکس

1.8
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
ضماد
قفسه سینه
قی آور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

ریسمان
سبد
فیبر
کاغذ
محصولات مو