گیاه Disphyma australe

Disphyma australe
-
0
(Aiton.)J.M.Black.
Pig's Face
1
Aizoaceae
Mesembryanthemum australe.

عکس

0.1
0.5
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

برگ
میوه