گیاه Disporum cantoniense

Disporum cantoniense
-
1
(Lour.)Merr.
-
2
Colchicaceae

عکس

1
1
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

تب بر

استفاده خوراکی

برگ