گیاه Disporum sessile

Disporum sessile
-
0
(Thunb.)D.Don.
-
1
Colchicaceae
Uvularia sessile.

عکس

0.6
1
-
چندساله
سریع
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ