گیاه Disporum viridescens

Disporum viridescens
-
0
(Maxim.)Nakai.
-
1
Colchicaceae
Uvularia viridescens.

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ