گیاه Dodecatheon hendersonii

Dodecatheon hendersonii
-
0
A.Gray.
Sailor-Caps
1
Primulaceae

عکس

0.3
0.1
-
چندساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه