گیاه Dryopteris expansa

Dryopteris expansa
-
3
(C.Presl.)Fraser-Jenkins&Jermy.
Spiny Wood Fern
1
Dryopteridaceae

عکس

0.4
0.5
-
سرخس
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد کرم
ضماد

استفاده خوراکی

برگ
ریشه

سایر موارد استفاده

محصولات مو