گیاه Echinacea pallida

Echinacea pallida
-
5
(Nutt.)Nutt.
Cone Flower
0
Compositae

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
اشتها آور
افزایش دهنده مقاومت بدن
بزاق آور
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
محرک تعریق
هضم یار، دیجستیو