گیاه Echinochloa frumentacea

Echinochloa frumentacea
-
1
(Roxb.)Link.
Japanese Millet
3
Gramineae
Panicum frumentacea.

عکس

1.8
0.15
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

مقوی معده

استفاده خوراکی

بذر