گیاه Edgeworthia papyrifera

Edgeworthia papyrifera
-
0
Siebold.&Zucc.
Paperbush
0
Thymelaeaceae

عکس

2.5
2
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

ریسمان
کاغذ