گیاه Eichhornia crassipes

Eichhornia crassipes
سنبل آبی
0
(C.Mart.)Solms.
Water Hyacinth
1
Pontederiaceae
E. speciosa.

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

زیست توده
مبارزه با آلودگی