گیاه Elaeagnus angustifolia

Elaeagnus angustifolia
سنجد
2
L.
Oleaster
4
Elaeagnaceae
E. argentea. non Pursh. E. hortensis.

عکس

7
7
خزان کننده
درختچه
متوسط
بله
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
بله
بله
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

تب بر
سرطان
قفسه سینه

استفاده خوراکی

بذر
میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

اسانس
پرچین
چوب
سوخت
صمغ