گیاه Elaeagnus x ebbingei

Elaeagnus x ebbingei
-
2
Boom.
Elaeagnus
5
Elaeagnaceae

عکس

5
5
همیشه سبز
درختچه
متوسط
بله
بله
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
بله
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

سرطان

استفاده خوراکی

بذر
میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پرچین