گیاه Elaeagnus x reflexa

Elaeagnus x reflexa
-
2
C.Morren.&Decne.
-
3
Elaeagnaceae
E. pungens reflexa.

عکس

4.5
0
همیشه سبز
درختچه
متوسط
بله
بله
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
بله
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

سرطان

استفاده خوراکی

بذر
میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پرچین