گیاه Elaeocarpus cyaneus

Elaeocarpus cyaneus
-
0
Sims.
Blueberry Ash
1
Elaeocarpaceae
E. reticulatus. Sm.

عکس

12
12
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب