گیاه Elaeocarpus dentatus

Elaeocarpus dentatus
-
0
(J.R.Forst.&G.Forst.)Vahl.
-
2
Elaeocarpaceae

عکس

18
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

تانین
ماده رنگ