گیاه Elaeocarpus hookerianus

Elaeocarpus hookerianus
-
0
Raoul.
-
0
Elaeocarpaceae

عکس

0
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

ماده رنگ