گیاه Elatostema densiflorum

Elatostema densiflorum
-
0
(Franch.&Sav.
-
1
Urticaceae
E. nipponicum.

عکس

0.25
0
-
یکساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ