گیاه Elatostema laetevirens

Elatostema laetevirens
-
0
Makino.
-
1
Urticaceae
E. sessile cuspidatum. non Wedd.

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ