گیاه Eleutherococcus sieboldianus

Eleutherococcus sieboldianus
-
0
(Makino.)Koidz.
Ukogi
3
Araliaceae
Acanthopanax pentaphylla. A. spinosus. Aralia pentaphylla.

عکس

3
2.5
خزان کننده
درختچه
کند
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
بله
-

استفاده خوراکی

برگ
چای

سایر موارد استفاده

پرچین