گیاه Eleutherococcus trifoliatus

Eleutherococcus trifoliatus
-
1
(L.)S.Y.Hu.
-
1
Araliaceae
Acanthopanax trifoliatus.

عکس

6
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
بله
-

استفاده دارویی

متفرقه

استفاده خوراکی

برگ