گیاه Empetrum eamesii

Empetrum eamesii
-
0
Fernald.&Wiegand.
Rockberry
2
Empetraceae

عکس

0.15
0.5
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
خیر
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین