گیاه Empetrum eamesii hermaphroditum

Empetrum eamesii hermaphroditum
-
0
(Hagerup.)D.Löve.
Mountain Crowberry
2
Empetraceae
E. hermaphroditum. E. nigrum hermaphroditum.

عکس

0.3
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، بال پولکداران
نه
نه
خیر
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

چای
میوه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین