گیاه Empetrum rubrum

Empetrum rubrum
-
1
Vahl. ex Willd.
-
2
Empetraceae

عکس

0.3
0.5
همیشه سبز
درختچه
کند
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها، مگس ها، بال پولکداران
نه
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین