گیاه Ephedra trifurca

Ephedra trifurca
-
2
Torr.
Longleaf Jointfir
1
Ephedraceae

عکس

2
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
ضماد
کلیه
مدر، ادرارآور
مقوی معده

استفاده خوراکی

چای
میوه