گیاه Eragrostis caroliniana

Eragrostis caroliniana
-
0
(Spreng.)Scribn.
-
1
Gramineae

عکس

0.5
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر