گیاه Erigenia bulbosa

Erigenia bulbosa
-
1
(Michx.)Nutt.
Harbinger Of Spring
2
Umbelliferae

عکس

0.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مسکن دندان درد

استفاده خوراکی

ریشه