گیاه Eryngium aquaticum

Eryngium aquaticum
-
2
L.
Button Snakeroot
0
Umbelliferae

عکس

1.2
0
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

پادزهر
خلط آور
قی آور
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
هومئوپاتی