گیاه Eryngium caucasicum

Eryngium caucasicum
اناریجه، چوچاخ، چوچاق
1
Trautv.
-
0
Umbelliferae
E. biebersteinianum. Nevski. ex Bobrov. E. coeruleum. Bieb. E. dichotomum. Desf.

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

محرک و آرام کننده اعصاب
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه