گیاه Eryngium maritimum

Eryngium maritimum
سفیدخار، زول
3
L.
Sea Holly
3
Umbelliferae

عکس

0.45
0.4
همیشه سبز
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها
بله
بله
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

آروماتیک، معطر
خلط آور
محرک
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
ریشه

قسمت مورد استفاده

ریشه

سایر موارد استفاده

تثبیت خاک