گیاه Eryngium pandanifolium

Eryngium pandanifolium
-
0
Cham.&Schltdl.
-
0
Umbelliferae

عکس

2.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

فیبر