گیاه Eryngium planum

Eryngium planum
-
1
L.
-
0
Umbelliferae
E. coeruleum. Clarke. non Bieb.

عکس

0.7
0.4
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها
بله
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

مدر، ادرارآور