گیاه Eryngium ternatum

Eryngium ternatum
-
1
Poir.
-
0
Umbelliferae

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه