گیاه Escallonia species

Escallonia species
گونه های اسکالونیا
0
.
Escallonia
0
Escalloniaceae

عکس

0
0
همیشه سبز
درختچه
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

سایر موارد استفاده

پرچین