گیاه Escallonia rosea

Escallonia rosea
-
0
Griseb.
Escallonia
0
Escalloniaceae
E. montana. E. pterocladon.

عکس

3
0
همیشه سبز
درختچه
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

سایر موارد استفاده

پرچین