گیاه Eucalyptus macrorhyncha

Eucalyptus macrorhyncha
-
3
F.Muell.
Red Stringybark
1
Myrtaceae

عکس

45
0
همیشه سبز
درخت
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

روتن (نوعی مکمل غذایی)

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس
چوب
فیبر
ماده رنگ