گیاه Euodia daniellii

Euodia daniellii
-
1
(Benn.)Hemsl.
-
2
Rutaceae
Tetradium daniellii. Xanthoxylum daniellii.

عکس

15
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

متفرقه

استفاده خوراکی

روغن

سایر موارد استفاده

روغن غیر خوراکی