گیاه Euodia ruticarpa

Euodia ruticarpa
-
3
(A.Juss.)Benth.
Wu Zhu Yu
0
Rutaceae
Boymia rutaecarpa.

عکس

10
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

اشتها آور
برطرف کننده انسداد مجاری بدن
ضد التهاب
ضد بارداری
ضد تومور
ضد درد
ضد درد، مسکن درد
ضد کرم
ضد نفخ
ضد ویروس
قابض
متفرقه