گیاه Euonymus japonicus

Euonymus japonicus
شمشاد رسمی
1
Thunb.
Japanese Spindle Tree
3
Celastraceae

عکس

4.5
2
همیشه سبز
درختچه
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

شکایات یا مشکلات زنان
ضد روماتیسم
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
رنگ خوراکی

سایر موارد استفاده

پرچین
منبع لاستیک