گیاه Ferula conocaula

Ferula conocaula
-
2
Korov.
-
0
Umbelliferae

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
ضد کرم
ضد نفخ
مدر، ادرارآور