گیاه Ferula szowitziana

Ferula szowitziana
کمای بیابانی
0
DC.
-
0
Umbelliferae

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
بله
-
-
-

سایر موارد استفاده

صمغ