گیاه Ferula tingitana

Ferula tingitana
-
0
L.
-
0
Umbelliferae

عکس

2
1
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

صمغ