گیاه Ficus palmata

Ficus palmata
انجیر وحشی مکرانی
1
Forssk.
Wild Fig
2
Moraceae

عکس

9
0
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
-
بله
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

زگیل
ضماد
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)
نرم کننده پوست

استفاده خوراکی

میوه