گیاه Fortunella japonica

Fortunella japonica
-
1
(Thunb.)Swingle.
Round Kumquat
3
Rutaceae
Citrus japonica.

عکس

2.5
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

بوبر
ضد اعتیاد به الکل
ضد نفخ
ضد ورم
محرک

استفاده خوراکی

پکتین
میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

اسانس