گیاه Fraxinus americana

Fraxinus americana
-
2
L.
White Ash
1
Oleaceae
F. acuminata. F. alba. F. juglandifolia.

عکس

25
15
خزان کننده
درخت
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
بله
بله
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
تیمار اثرات نیش حشرات
قابض
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

نوشیدن

سایر موارد استفاده

بادشکن
چوب
دورکننده
ماده رنگ