گیاه Fraxinus excelsior

Fraxinus excelsior
ون، زبان گنجشک
2
L.
Ash
3
Oleaceae

عکس

30
20
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
بله
بله
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
ضد نفخ
قابض
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسهل (شدید)
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بذر
ترنجبین
چای
روغن

سایر موارد استفاده

بادشکن
تانین
چوب
ریسمان
سوخت
ماده رنگ