گیاه Fraxinus ornus

Fraxinus ornus
زبان گنجشک گل
3
L.
Manna Ash
2
Oleaceae
Ornus europaea

عکس

9
6
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
بله
بله
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ترنجبین

قسمت مورد استفاده

گل